bonus new member 100

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

(ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ 
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
3. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ) 
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ 
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ 
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ 
( ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ ແລະມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ) 
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ 
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) 
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການພີມຈໍາໜ່າຍ
17. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມຢາສູບ
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
20. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງສະໝຸດ (ສ້າງໃໝ່)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສ້າງໃໝ່)
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ (ສ້າງໃໝ່)
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ (ສ້າງໃໝ່)
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ(ສ້າງໃໝ່)
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ (ສ້າງໃໝ່)

 

 

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

(ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ 
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ
(ສະບັບປັບປຸງ) 
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ
(ສະບັບປັບປຸງ) 
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ 
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ
(ສະບັບປັບປຸງ) 
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ) 
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ) 
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ 
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ 
12. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໄປສະນີ 

13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ
(ສະບັບປັບປຸງ)
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ (ສະບັບປັບປຸງ) 
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ 
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະການສັດຕະວະແພດ 

17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະສິດ 
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
 
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສວ່ຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸງ) 
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ
(ສະບັບປັບປຸງ)
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ(ສະບັບປັບປຸງ) 

23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ 

24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ 
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ 
26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 
28. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ 
29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ 
30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ) 
31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ)
32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
34. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) 
36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ(ສະບັບປັບປຸງ) 
37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
(ສະບັບປັບປຸງ)
38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 
39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ ເອສໄອວີ/ພະຍາດເອດ
 
41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ​​​ 
42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ 
43. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
44. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ
46.  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
47. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ

48. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ
49. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສ້າງໃໝ່) 
50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ (ສ້າງໃໝ່)
51. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ 
(ສ້າງໃໝ່)
52. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ (ສ້າງໃໝ່)
53. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນຊີ (ສ້າງໃໝ່)
54. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັັັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (ສ້າງໃໝ່)
55. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອີດສະລະ (ສ້າງໃໝ່)
56. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ສ້າງໃຫມ່)

 

ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ

(ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ
 
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ
(ສະບັບປັບປຸງ) 
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ 

5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 
9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ 

10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ 

11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ 
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ
(ສະບັບປັບປຸງ)
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ 

14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ 
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ
(ສະບັບປັບປຸງ) 
17. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
18. ກົດໝາຍ ອາຍາ (ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ 
ແລະມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ) 
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 

20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) 
23. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ(ສະບັບປັບປຸງ) 
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ້າງນິຕິກຳ (ສ້າງໃໝ່)
25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ(ສະບັບປັບປຸງ) 
26. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ(ສ້າງໃໝ່)
27. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ (ສ້າງໃໝ່)
28. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສານທະຫານ (ສ້າງໃໝ່)
29. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ (ສ້າງໃໝ່)

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382